Grafik: Windturbinen DanTysk Offshore Windpark Siemens, 3,6 MW
Downloads